OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel Ing. Petr Poslušný. IČO: 70766240, se sídlem Káranská 339/32, 108 00 Praha 10, zapsaná v živnostenském rejstříku vydaným Úřadem městské části Praha 10 pod č.j. OZI/9132/2009/CON/45566/2 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

 

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

 

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

 

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní smlouva

 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Ing. Petr Poslušný ,Káranská 339/32, 108 00 Praha 10. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách luxusnipuncochy.eu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

III. Provozní doba

 

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

 

IV. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

 

 

V. Objednávání

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

prostřednictvím elektronického obchodu na www.luxusnipuncochy.eu (dále jen „e-shop“)

 

elektronickou poštou na adrese luxusnipuncochy@seznam.cz

 

telefonicky

 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

 

 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

 

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy lze zaslat buď elektronicky na email  luxusnipuncochy@seznam.cz a nebo doporučeným dopisem na níže uvedenou adresu. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno kupujícím vracené zboží na níže uvedenou adresu. Pokud jsou splněné všechny níže zmíněné podmínky, prodávající kupujícímu vrátí částku za objednané zboží a poštovné za odeslání zásilky kupujícímu.

 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

 

Petr Poslušný

 

Káranská 339/32

 

108 00 Praha 10

 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. U punčochového zboží upozorňujeme, že nelze vrátit nebo vyměnit za jiné zboží, pokud bylo punčochové zboží zkoušené na noze. Zkoušené zboží z hygienických důvodů již nelze nabídnout k dalšímu prodeji.

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 

VII. Platební podmínky

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

platba v hotovosti při nákupu,

 

platba předem bankovním převodem,

 

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce )

 

 

VIII. Dodací podmínky

 

Osobní odběr:

 

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

Zasílání přepravní službou - ČR:

 

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Českou poštou s.p.  Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin.  Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

Zasílání přepravní službou - SR:

 

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Zásilkovnou, která předá zásilku Slovenské poště k doručení. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 3 pracovních dní. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

Zasílání přepravní službou – Zásilkovna  ČR + SR:

 

Zboží je možno dopravit na odběrné místo, které je součástí sítě zasilkovna.cz.  Odběrné místo si vybere při objednávce kupující.  Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR a SR do 48 hodin od převzetí zásilky.  Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

Ceny dopravy naleznete na webové stránce luxusnipuncochy.eu

 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu luxusnipuncochy@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat  e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.